Tatamana mu bâ mu luzolo lwa Nzambi

Misiku na mitieno mia ndiatulu milendi tu bakisa mu tatamana mu bâ mu luzolo lwa Nzambi.

Mukanda wa Timvuka titwarisaka

Timvuka titwarisaka tia Mbangi za Yehova tilombele kwe bantu babansoni bazololo Nzambi balongoka mu bâ tintwari na matieleka ma Zu diandi, Bibila.

TIMOKO TIA 1

Luzolo lwa Nzambi lwa mankululu lwena

Tufweti sarila ngolo mu tatamana mu bâ mu luzolo lwa Nzambi. Bwe tulendela?

TIMOKO TIA 2

Ngindu ya mbote ha meso ma Nzambi

Bwe zabila ka ntia nzila landa mu luzingu? Nzambi wahana ngindu kwe beto bansoni ngatu yatutwarisaka mu luzingu.

TIMOKO TIA 3

Tasolakeno ndiku zizoloko Nzambi

Ndiku zeto mbo zitusobesaka mu mpila ya mbote peleko ya mbi. Ngano mitieno mia Bibila bwe mitubakisila mu sola ndiku zeto?

TIMOKO TIA 4

Mu bungu dia nti tufweti zitisaka timfumu?

Tuzebi ka mu bungu dia nti tufweti zitisaka timfumu mu kanda, mu timvuka na timfumu tia guvernema.

TIMOKO TIA 5

Ka tusakandi tintwari na nza

Yezu watâ kwe milongoki miandi: “Ka lwena bantu ba nza ko.” Ngano “nza” yo ni nti? Mpe mu bungu dia nti Bakristo bafweti lembo sa tintwari na nza yango?

TIMOKO TIA 6

Bwe tusolela nsaka zeto

Nsaka zi hanaka nza yi ze ntiana pome ye na lweka lwa bola. Ngano nti bitubakisa mu sola nsaka za mbote na mu losa nsaka za mbi?

TIMOKO TIA 7

Luzingu ntalu lwena kwe Nzambi—mbo kwe nge?

Luzingu na menga ntalu biena. Ngano ntia mitieno mia Bibila mitubakisaka mu bonga nzengolo za zibote mu musamu wo?

TIMOKO TIA 8

Yehova zololo ti bisari biandi biabâka na bunkete

Mitieno mia Nzambi mitariri bunkete ka mitariri’â kwa nitu’eto, binkuti bieto na nzo’eto ko. Mbo mitarilaka mpe nsambululu’eto, ndiatulu’eto na mabanza meto.

TIMOKO TIA 9

“Tadiokeno bunsuza!”

Ngano bunsuza ni nti, mpe bwe tulendi diokela ndiatulu yo?

TIMOKO TIA 10

Makwela​—Kabu dia Nzambi

Ngano makwela ntia ndandu mena? Bwe lendi tomo solela muntu wu kwela? Mpe nti bilendi sa ti makwela mazingila?

TIMOKO TIA 11

Ha manima ma tilumbu tia makwela

Mu malongo mamansoni, ntangu za nsayi na za mpasi zibâka mo. Kâ, mu malongo me na misamu mia nguria mpasi, bakala na mukento balendi sa ti makwela mawu mabâ ngolo.

TIMOKO TIA 12

Misamu mi tutâka miabâka “mia mbote mu tunga”

Misamu mi tutâka milendi sa bubote bwabwingi, kâ milendi mwisa mpe mpasi zazingi. Yehova mbo katulongesaka ka bwe tulendi sarilaka kabu dia lenda dia zonza.

TIMOKO TIA 13

Ngano malaki mamansoni nzambi matâka nsayi?

Malaki ntangu ya mfunu yena mu luzingu lwa bantu. Ngano nti bilendi tu bakisa mu bakula ka bwe Nzambi kabongelaka malaki mango?

TIMOKO TIA 14

Tabêno na bunsungu mu misamu miamiansoni

Tala misamu miyá mia luzingu misaka ti wabâ musamu wa mpasi mu bâ wa nsungu mpe na ndandu za telamana mpasi zango.

TIMOKO TIA 15

Mona nsayi mu tisalu tiaku

Mvangi’eto wuzololo ti tamona nsayi mu tisalu ti tusalaka. Ngano nti bilendi tu bakisa mu mona nsayi mu tisalu tieto? Ngano Mukristo wufweti kala bisalu biakaka?

TIMOKO TIA 16

Tatelamanakeno Diabulu

Nza yi tubâka, Satana yâlaka yo. Bwe tulendi bêla penepene na Nzambi mpe tatikengerela mu nkwamusa za mbeni’ândi?

TIMOKO TIA 17

Tatatamaneno mu bâ mu luzolo lwa Nzambi

Titsoniki timosi tia Bibila tiatindisa Bakristo, bu kabatela: “Titungeno ha zulu timinu tieno tia nkatika tia santu.” Bwe tungila timinu tiaku?

Note

Nsasa ya ntelo na nzonzolo ze mu buku dia Tatamana mu bâ mu luzolo lwa Nzambi.