Tolokeleni

Mutufitulukileko, ifi mulukufwaya pali ino mpindi tapaapo.

Twamukombeteleni ukubwelela ku citati, neli ukupyungisha inshila ishili panshi.

Fwayeni JW.ORG

Fwayeni amalyashi na fyefyo mungakutikako ne kutamba pa jw.org.

Amabuuku Aalipo

Boneni ifi babiikapo bukumo ne filipo kale.

Pali Bamboni sha BaYawe

Ishibilenipo ifingi pali fwebo. Ishibeni ukutupempelela, ifyakutusangana na fyefyo mungalomba isambililo lya Baibolo apa kubula ukulipila.