Tolokeleni

Lipoti ya Kubungana kwa mu Fyalo

Lipoti ya Kubungana kwa mu Fyalo

Pa kubungana kwesu ukwa mu fyalo, abantu ukufuma mu fyalo ifingi, imilaka balasangalala pa nshiku baba pamo ku kusambilila Baibolo ne kwambaala pamo ukwa buKlistu.