Tolokeleni

Office and Tour Information

We warmly invite you to tour our offices and printing facilities. Find locations and tour times.

 

Britain

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Ili Mungafakasha

Pali Cimo ukufika pa Cisanu

9:45 hrs; 13:15 hrs; 15:00hrs

Ukufakasha kulashila mwi awala limo ne mamineti 30

Ificitwa

Cila mwaka balapulinta amamakashini ne tubuuku ukucila pali 200 milyoni ne kufituma ku fyalo ifilekenelekene 100. Ili mulukufakasha bakamulangisheni ifikope ifilangisha imilimo ya Bamboni sha baYawe mu Britain.

Download a tour brochure.