Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Kani Twasangapo Umwanice pa Ng’anda

Kani Twasangapo Umwanice pa Ng’anda

Kani twasangapo umwanice pa ng’anda, tulyelelwe ukwipusha kani abafyashi epo bali, pakweba ati tulabile nabo. Ukucite’fyo kulalangisha ati tulicindikile ubukulu bwabo. (Ifisi. 6:20) Kani umwanice atubuula ukwingila mu ng’anda, tulyelelwe ukukana. Kani abafyashi bakwe tabapo, tulyelelwe ukuyako impindi imbi.

Kani umwanice alicenjele, cipale uuli ne myaka ukucilako pali 13 ukufika ku 19, cingaba bwino ukwipusha ukuli abafyashi bakwe. Kani abafyashi bakwe tabapo, tungepusha umwanice ukutubuulako kani abafyashi bakwe balimusuminishe ukulisalulwilapo ifi angapenda. Kani efi cili, tungamupeelako amabuuku eli cipale ukumulangisha jw.org.

Pakubwelela ku mwanice uwalangishe ati alukufwaisha ukusambilila, cingelelwa ukutanga ukubona abafyashi bakwe. Ukucite’fyo kungatulengesha ukuba ne shuko lya kubuulishisha umulandu twafakashisha ne kumulangisha ukufunda ukucetekelwe ukwa mu Baibolo ukulabila pa cisoolo. (Amasa. 119:86, 138) Tungacitila bumboni ubuweme kani tulukulangisha ati tulicindikile abafyashi kabili ukucite’fyo kungatupeela amashuko aakubuulishisha icebo iciweme ku cisoolo.—1 Pet. 2:12.