Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | AMASAMO 119

“Mulukwenda mwi Funde lya BaYawe”

“Mulukwenda mwi Funde lya BaYawe”

Ukwenda mwi funde lya baYawe cilaalula ukulukulonda mu mukulitemenwa ukutangilila kwa baLesa. Muli Baibolo muli ifyakubwenako ifiweme ifingi, ifya babo abalondele amafunde abaYawe ne kubacetekela koti mwimbishi wa masamo.

Insangalashi sha cinenene shilyeyamine pa kulonda amafunde abaLesa

119:1-8

Josyua aalilangishe ati taalukukanikapo ukutangilila kwa baYawe. Aalishibile ati pakweba ati abe umusangalele, alukupengela ukucetekela muli baYawe ne mutima wakwe onse

Amashiwi abaLesa alatulengesha ukukoselela nangaba ne fyakwesha tupitamo

119:33-40

Jelemiya aali ne lupata kabili aalicetekele baYawe mu mpindi sha makatasho. Aalipufishe amekalilo akwe kabili alipitilishe ukupyunga umulimo bamupeele

Ukwishiba bwino amashiwi abaLesa kulatulengesha ukulukutulisha ukwakubula ukukanika

119:41-48

Paulu taalukutiinapo ukubuulako umuntu uuli onse icebo ca baLesa. Aalicetekele makosa mukofwako kwa baYawe ili atulishe ne lupata ku Mpemba Felisi

Ni mutubeya twakuba shani njelelwe ukulangisha ati nshilukukanikapo ili ndukutulisha?

  • Ku Sukuulu

  • Ku Milimo

  • Mu Cisoolo

  • Kumbi