Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | AMASAMO 135-141

Tulilengelwe mu Nshila Iilibelele

Tulilengelwe mu Nshila Iilibelele

Dafidi alyalakenye pa mibelo ya baLesa iya kuti ubune iya lukubonekela mu bulengeshi bwabo. Alipyungiile baYawe ne kushininwa mu mweo wakwe onse.

Ili Dafidi alukwalakanya makosa pa bulengeshi, ukucite’fyo kwalimulengeshe ukulemya baYawe:

139:14

  • “Nakulukumutoteni; pakuti ndibumbilwe fimbi ukwakukankamana”

139:15

  • “Umubili wanji tawamufishilweni Ili nabumbilwe ku mfiso, Nekulengwa ne mano munshi mu mushili”

139:16

  • “Amenso enu aalibwene umubili wanji lomba taungashilo’kubumbwa; Kabili mwi buuku lyenu mwalilembelwe ifya mubili wanji fyonse