Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Ili Mulukutangilila Isambililo Lya Baibolo Mwilukucitapo Ifi

Ili Mulukutangilila Isambililo Lya Baibolo Mwilukucitapo Ifi
BONENI

Ukulabilapo Makosa: Tamwelelwepo ukubona ati mulyelelwe ukubuulishisha ifyebo fyonse. BaYesu baalukupyungisha ifyakwipusha pakweba’ti abantu baalakanyepo ne kulisangila ifyasuko. (Mat. 17:24-27) Ifyakwipusha filalengesha isambililo ukumfwanika bwino kabili fingamofweniko ne kwishiba ifi umusambiile asumiinemo. (be-CW 253 amapal. 3-4) Kani mwaipusha icakwipusha, mulukuba abatekenye ili mulukupembelela icasuko. Kani umusambiile alufyanya ukwasuka, pa mupunda wakumubuula icasuko, mulyelelwe ukupyungisha ifyakwipusha na fimbi pakweba’ti asuke icasuko mukulungama.—be-CW 238 amapal. 1-2 Mulukulabila mu nshila iingalengesha umusambile ukumfwisha.—be 230 pal. 4.

Mwilukulengesha Isambililo Ukukatasha: Mwilukubuulishishapo fyonse pa cebo mulukusambisha. (Yoa. 16:12) Mulukutontomeka lukoso pa cebo icilukulabilwapo mu palakalafu. (be-CW 226 amapal. 4-5) Ifyebo ifyakuti bwingi, nangaba ati filukumfwanika bwino, fingalengesha icebo icikulu ukubulo’kumfwanika. (be-CW 235 pal. 3) Kani umusambiile aumfwisha icebo icikulu, mulyelelwe ukutelela mu palakalafu iya konkapo.

Ukufwaya Lukoso Ukushila Isambililo: Icitufwaisha kufika umusambiile pa mutima, talipo kushila lukoso isambililo. (Luku 24:32) Pyungisheni amakosa amashiwi abaLesa pakulukupenda amalembo aalukulabila pa cebo icilukusambililwapo. (2 Koli. 10:4; Ebeya 4:12; be-CW 144 amapal. 1-3) Mulukupyungisha ifyakubwenako ifipubile ukumfwa. (be-CW 245 amapal. 2-4) Mulukutangilila isambililo ukwelelwa na fyefyo umusambiile asumiinemo ne fi alukupitamo. Mulukwipusha umusambiile ifyakwipusha ifili koti nififi: “Kani ifi mulukusambilila mulukumfyumfwa shani?” “Kani ifi, filukutusambishe’ndo pali baYawe?” “Kani mungabwenamo shani mukulonda uku ukufunda”—be-CW 238 amapal. 3-5; 259 pal. 1.