Amasamo 120 ukufika ku 134 alishibikilwe ati ni Nyimbo baalukwimba abalukuya ku Jelusalemi. Abengi balishi ati, abalukwimba ishi nyimbo baali baIshlaeli abaali abasangalele mukupempela baLesa, kabili abalukuya ku Jelusalemi mukusefya icitenje icalukucitwa pa mwaka. Uyu mushi wali mu mapili aa Juda.

Ifi baYawe balama abantu babo filibuulishishiwe mu fyakupalanya ifili koti . . .

121:3-8

  • mwembeshi uulukulangalanga

  • icakufisamamo ku kasuba

  • umushilikani wa bucine