Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Ifi Tungalabila

Ifi Tungalabila

AKATAMBO KA WAKULAMA

Ipusheni ati: Tulapengela ukusangalashiwa impindi ne mpindi. Pano ni bani bangatusangalasha?

Ilembo: 2 Koli. 1:3, 4

Labileni ati: Aka Akatambo ka Wakulama kalukubuulishisha fyefyo baLesa bacita pa kutusangalasha.

AKATAMBO KA WAKULAMA (ibuula lyakupelako)

Ipusheni ati: Bambi balalanguluka ati Ubufumu bwa baLesa mibelo lukoso iili mu mutima wa muntu; bambi nabo balalanguluka ati mu calo mungaba umutende kani abantunshi abene bapyungisha. Kani mwebo mulukulangulukapo shani?

Ilembo: Dan. 2:44

Labileni ati: Ukwelelwa na fyefyo Baibolo isambisha, Ubufumu bwa baLesa buteko bwa cinenene. Ici iciputusha cilukubuulishisha na fimbi, ifi Baibolo ilabilepo pa Bufumu bwa baLesa.

SAMBISHENI BUCINE

Ipusheni ati: Tungeshiba shani kani baLesa balatulama?

Ilembo: 1 Pet. 5:7

Bucine: BaLesa balafwaya fwebo ukulukutembela kuli bo pakuti balatulama.

LEMBENI FIMBI IFI MUNGALABILA

Londeni icakubwenako ca “ifi tungalabila” pa kulemba fimbi ifi mungalabila pa kutulisha.