Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | IFISIMPI 1-6

“Kopemamo Muli BaYawe ne Mutima Wobe Wonse”

“Kopemamo Muli BaYawe ne Mutima Wobe Wonse”

BaYawe ebo twelelwe ukupemamo ne mweo wesu onse. Ifi ishina lyabo lyalula filatulengesha ukucetekela mu makosa abo aya kukonsha ukulaya kwabo konse. Itembelo cintu icicindeme icikosha ukucetekela kwesu muli baYawe. Ifisimpi icapitala 3 filatubuula ati baYawe, bakatushukisha kani twacetekela muli bo pakuti ‘bakalukulunjika inshila shesu.’

Uulibona ati ali ne mano . . .

3:5-7

  • Alalisalulwilapo ifyakucita ukwakubula ukwipusha ukutangililwa na baYawe ili tangacite’fyo

  • aleyamina pa kulanguluka kwakwe umwine neli ukwa mu calo

Uupemamo muli baYawe . . .

  • alaba pa bulunda ubupalamishe na baYawe ukupitila mukulisambisha Baibolo, ukwalakanyapo, ne kutembela

  • alalomba ukutangililwa na baYawe pakufwaya-fwaya ukufunda kwa mu Baibolo ili alukusalulula pa fintu

NI FISA FYEBO IFILUKUBUULISHISHA IFI NCITA PA KUSALULULA PA FINTU?

PAKUTANGA: Ndasalulula icintu icindanguluka ne mwine ati ecilimo amano

PAKUTANGA: Ndalomba ukutangililwa na baYawe ukupitila mukutembela, ne kulisambisha Baibolo

PANUMA: Ndepusha baYawe ukushukisha ukusalululapo kwanji

PANUMA: Ndasalululapo inshila iisuminanshanya ne kufunda kwa mu Baibolo