Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amekalilo AbuKlistu ne Kutulisha Kwesu-Akabuuku ka Kusambililamo  |  October 2016

 AMEKALILO ABUKLISTU

Ifyakwasuka Bwino pa Kubungana

Ifyakwasuka Bwino pa Kubungana

Ifyasuko ifiweme filakosha ikelesha. (Loma 14:19) Nababo bonse abaasukapo balabwenamo. (Ifisi. 15:23, 28) Popele, tulyelelwe ukwesha apapelele amakosa esu ukwasukapo pakubungana neli limo lukoso. Fyacine ukweba ati, talipo ni lyonse tukalukukwata ishuko lya kwasukapo ili twaimya ukuboko. Namulifyefyo, ciweme ukulukwanshika ifyasuko ifyakuti ubwingi.

Icasuko iciweme. . .

  • cipubile, cumfwanikile kabili ciipi. Impindi ishingi cingalabilwa mu masekondi 30 neli ukucepako

  • cilawama ukucilabila mu mashiwi enu

  • tacipengelapo ukubweleshapo icaasuka umubyenu

Kani nimwebo batatikilapo ukusonta, . . .

  • asukeni icakwipusha mukushinkamanika kabili mukumfwanika

Kani icakwipusha caasukwa kale  . . .

  • mungabuulishisha icebo icili pe lembo ili tabalabilepo ati pendeni ifi cilukumfwana ne filukulabilwapo

  • mungabuulishisha ifi icebo cingatofwako mu mekalilo esu

  • mungabuulishisha ifitungapyungisha ifyo ifyebo mu mekalilo esu

  • mungalabilapo panini pa cakubwenako icilukumfwana ne cebo icilukulabilwapo