Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | IFISIMPI 12-16

Amano Alicililepo Ukuwama na pe Golide

Amano Alicililepo Ukuwama na pe Golide
BONENI

Nindo amano abuLesa acindamiine? Alalama aba akwete ku nshila ishibipile ne kubalengesha ukupitilisha ukuba ne mweo. Alabalengesha ukuba ne mibelo iiweme muli fyefyo balabila ne fibacita.

Amano alalama umuntu ku mibelo ya kulitoota

16:18, 19

  • Umuntu uuli ne mano aleshiba ati baYawe entulo ya mano

  • Bonse abakonsha ukucita fimo neli abapelelwapo imilimo naimbi, balyelelwe ukulilama makosa kukubula ukuba ne mibelo ya kulitoota ne kulitemwa

Amano alalengesha ukukwata indabililo ishiweme

16:21-24

  • Umuntu uuli ne mano alabonamo ifiweme muli bambi kabili alalabile ifiweme pali bo

  • Amashiwi umuli amano alalabilwa mu nkumbu, aweme kabili ali koti buci