Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | IFISIMPI 7-11

“Pitilisheni Ukulonda Ukufunda Kwa BaYawe”

“Pitilisheni Ukulonda Ukufunda Kwa BaYawe”

Ukufunda kwa baYawe kungatulama. Pakweba ati tubwenemo mu kufunda kwabo, tulyelelwe ukulukwalakanyapo mu mitima yesu. (Ifisi. 7:3) Kani umupyungishi wa baYawe asalululapo ukubula ukulonda ukufunda kwa baYawe, alekatwa bwangu mu fyakuteya fyakwe Satana ifyakutumpaika. Ifisimpi icapitala 7 filibuulishishe umusankwa uwasuminishe umutima wakwe ukumutumpaika. Cindo tungasambililako kuli fyefyo afililwe ukupyungisha bwino ifyalabilwa panshi apa? Ekweba ati amakosa:

 • Akubona

  7:10

 • Ukwikata

  7:13

 • Ukumfwa kulumini

  7:14

 • Ukununsha

  7:17

 • Ukumfwa

  7:21

 • Satana alesha ukutufumya kuli baYawe, ukupitila mukutulengesha ukubula ukupyungisha bwino amakosa esu aakubona, ukumfwa, ukununsha, ukwikata ne kumfwa kulumini

 • Ukumfwisha ne mano kukatofwako ukwishiba ifyakukatasha ififumamo mukucita ifibipile kabili ne kubula ukuficita neli panini