Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | IFISIMPI 27-31

Baibolo Ilabuulishisha Ifi Umwanakashi Uuli ne Kalango Ali

Baibolo Ilabuulishisha Ifi Umwanakashi Uuli ne Kalango Ali

Mu Ifisimpi icapitala 31 muli ifyebo ificindeme fyefyo banyina babuulile umwana wabo Lemweli uwali imfumu. Ukufunda kwabo ukwa mano kwalimusambishe ifi angeshiba umwanakashi uuli ne kalango.

Umwanakashi uuli ne kalango mucetekelwe

31:10-12

  • Ili alukulabilapo pali fyefyo icisoolo casalulula, alalabila ne mano kabili alapitilisha ukuba ne cumfwila

  • Abalume bakwe balimucetekele ati alasalulula bwino pa fintu, pano tacetekelapo ati fyonse lukoso ifi alabila bangasumina

Umwanakashi uuli ne kalango alapyungisha

31:13-27

  • Aliishi bwino ukulama amaboni kabili alipufishe amekalilo pakweba ati icisoolo cakwe cilukufwala bwino, ukuboneka bwino, ne kulya ifyakulya ifiweme

  • Alapyungisha kabili lyonse alalama icisoolo cakwe

Umwanakashi uuli ne kalango mukulu mu fya baLesa

31:30

  • Alatiina baLesa kabili alaba pa bulunda ubuweme nabo