Bapainiya balukutulisha icebo iciweme mu ciTzotzil mu mushi wa Chiapas, ku Mexico

AMEKALILO ABUKLISTU NE KUTULISHA KWESU-AKABUUKU KA KUSAMBILILAMO November 2016

Sample Presentations

Ifi tungalabila pa kupeela abantu Akatambo ka Wakulama na pa kubabuulako bucine bwa mu Baibolo ubulabila pa kushimika ukulukukonshiwa. Londeni ifyabuulishishiwa pa kulemba fimbi ifi mungalabila.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Baibolo Ilabuulishisha Ifi Umwanakashi Uuli ne Kalango Ali

Ni isa imibelo baYawe bafwaya abanakashi abopilwe ukukwata?

AMEKALILO ABUKLISTU

“Umulume Wakwe Balamwishiba pa Mishiko”

Ifi umwanakashi uuli ne kalango acita filalengesha abalume bakwe ukulemiwa

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Sanganenimo Ubune mu Kupyungisha Kwenu

Tungalitemwesha ukupyunge’milimo kani tulukuibona mu nshila iyelelwe.

AMEKALILO ABUKLISTU

Ifyakupyungisha Ibuuku lya Kani Findo Baibolo Itusambisha?

Tungapyungisha shani ifiputusha fya bukumo ifili mwi buuku lya Ifi Baibolo Itusambisha ili tulukutangilila isambililo lya Baibolo?

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

“Kolanguluka Abalengeshi Bobe pa Nshiku sha Bwanice Bobe”

Mu Uwakutulisya 12, Baibolo ilipyungishe indabililo shimo pa kutukoselesha ukupyungisha bwino impindi ya bwanice bwesu.

AMEKALILO ABUKLISTU

Mwe Banice Mwilukukokola Ukwingila ‘pa Mulyango Uukulu’

Kani mungapyungako imilimo ya baLesa iya mpindi shonse?

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Umwanakashi UmuShulami—Icakubwenako ici Twelelwe Ukutuntulula

Nindo umwanakashi umuShulami abelele cakubwenako iciweme ku bapyungishi ba baYawe?