Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Kani Mulaipyungisha JW Laiblali?

Kani Mulaipyungisha JW Laiblali?

JW Library app ni polokalamu ya pa kompyuta ii mungakwata ukwakubula ukulipila (software application), iingamofweniko ukukopolola ama Baibolo ne mabuuku ambi, ama vidyo, ne fyakukutikako ifi mungabika pali foni, tableti neli kompyuta.

IFYAKUCITA PA KUIKWATA: Kabiyeni pa intaneti, mucite install JW Library ukufuma pa app store. JW Library ilapyunga pali foni, tableti, neli Kompyuta. Ili mwaya pa intaneti, isuleni JW Library app kabili salululeni ifi mulukufwaya ukukopolwela pa cakupyungisha mukwete. Kani penu tapapo intaneti, cipale mungaya pa Mulenda wa Bufumu kani ilabapo, mu cakwibaka umu abengi baya mu kupenda amabuuku, neli ukuli konse ukungasangwa intaneti. Kani mwakopolola ifi mulukufwaya, tamukapengelapo ukuya pa intaneti pa kufipyungisha. Pakuti impindi ishingi balabikapo ifya bukumo pa JW Library, mulyelelwe ukulukuyapo impindi ne mpindi pakweba ati mulundeko ifya bukumo ifi babikapo kani epo fili.

NINDO MWELELWE UKUKWATILA JW LIBRARY? JW Library ilalengesha ukulisambisha ukupuba kabili ne kulondamo pa kubungana kulapuba. Nakabili ilapyunga bwino mu mulimo wa kutulisha, makosa makosa pa kutulisha kwa mukwambaala.