Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFITUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | JOBO 38-42

Ukutembelelako Bambi Kulasangalasha BaYawe

Ukutembelelako Bambi Kulasangalasha BaYawe

BaYawe baalukucetekela Jobo ukutembelelako Elifasi, Bilidadi, na Sofa

42:7-10

  • BaYawe baalibuulile Elifasi, Bilidadi na Sofa ukuya kuli Jobo ne kutuula umulambu wa koca

  • Jobo aali ne kubatembelelako

  • Panuma yakubatembelelako, Jobo balimushukishe baLesa

BaYawe balishukishe Jobo ukwakuti pakuti pa kucetekela kwakwe ne kukoselela ili aali ne makatasho

42:10-17

  • BaYawe balifumishepo ukupenga pali Jobo, ne kumutendulusha ku bulwashi

  • Jobo alisangalashiwe ku ba mu cisoolo cakwe ne fibusa mu kupenga kwakwe konse

  • BaYawe balibweseshe Jobo ububoni bwakwe, ifya mikwi ibili ifya fyefyo alufishe

  • Jobo ne mukashi wakwe balikwete abana na bambi ikumi

  • Jobo aalikele imyaka na imbi 140 ne kubonako ifitentekwa fine ifya mu cisoolo cakwe