Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | AMASAMO 11-18

Ni nani Uungekala mu Mutanda wa BaYawe?

Ni nani Uungekala mu Mutanda wa BaYawe?

Ukulukwikala mu mutanda wa baYawe cilaalula ukuba icibusa ca baLesa, ukubacetekela ne kulukubomfwila. Amasamo 15 alabuulishisha ifi baLesa bafwaya ifibusa fyabo ukuba.

IFI UWIKALA MU MUTANDA WA BAYAWE ALI . . .

  • wa bucine

  • alalabila ifya cine mu mutima wakwe

  • alapeela ubuleme abapyungishi babyakwe aba baYawe

  • alakonsha ifi alaya nangaba ati cakatasha

  • alofwako bambi ukwakubula ukucetekela ati bakamupeeleko naye

UWIKALA MU MUTANDA WA BAYAWE TACITAPO . . .

  • ulwefyo ne kusensa bambi

  • ifibipile ku mubyakwe

  • umutumfyo ku mu Klistu mu byakwe

  • ifibusa na babo aba tabapyungilapo neli ukumfwila baLesa

  • ifya mashinkakanwa