Abopene balukusambilila pamo, ukupyungisha tableti

AMEKALILO ABUKLISTU NE KUTULISHA KWESU-AKABUUKU KA KUSAMBILILAMO May 2016

Ifi Tungalabila

Ifyebo tungapyungisha pa kupeela abantu Akatambo ka Wakulama na ibuuku lya Ifi Baibolo Itusambisha. Londeni ifyabuulishishiwa pa kulemba fimbi ifi mungalabila.

IFICINDEME IFITUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Ukutembelelako Bambi Kulasangalasha BaYawe

BaLesa balibuulile Jobo ukutembelelako ababyakwe batatu abakubula inkumbu. Kani Jobo alishukishiwe shani pakuti pa bucetekelo bwakwe ne kukoselela? (Jobo 38-42)

AMEKALILO ABUKLISTU

Kani Mulaipyungisha JW Laiblali?

Mungacita shani pa kukwata JW Laiblali app? Kani ingamofweniko shani ili mulukubungana na mukutulisha?

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Pa Kuba pa Mutende na BaYawe Tulyelelwe Ukulemya Abana Babo, BaYesu

Kani imikoka ya bantu ilicitile shani ku bukulu bwa baYesu? Nindo cicindamine kuli fwebo ukulemya baYesu, Imfumu iisalulwilwe na baLesa? (Amasamo icapitala 2)

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Ni nani Uungekala mu Mutanda wa BaYawe?

Amasamo 15 alabuulishisha ifi baYawe bafwaya icibusa cabo ukuba.

AMEKALILO ABUKLISTU

Inshila sha Kupyungishishamo JW Laiblali

Ifyakupyungisha app pa kulisambisha, pa kubungana, na mu mulimo wakutulisha.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Ukushimika Ukubuulishisha Pali BaMasaya

Boneni ifi ukushimika ukulembelwe mwi buuku lya amasamo 22 kukonshiwilwe muli baYesu.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Mulukweyamina Pali BaYawe Ukumukosheni

Findo fingatofwako ukuba abakosele koti ni Dafidi? (Amasamo 27)