Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABAKLISTU

Mulukusekela Abensu

Mulukusekela Abensu

Pa March 23, tulukucetekela ukupokelela abensu 12 milyoni neli ukucilapo abakesa ku Cakwanuka uno mwaka. Mama ifi bakabwenamo mu lyashi ilikalabila pali fyefyo baYawe batupeele umulubulo, ne mashuko balaile abantunshi pakuti pa mulubulo! (Yisa. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Yoa. 3:16) Nangabe’fyo, uukalabila ilyashi talipo eukacitila lukoso bumboni pali kuku ukubungana ukulibelele. Fwense tungacitila bumboni ukupitila mu kusekela abensu abakesa. (Loma 15:7) Boneni fimo fimo ifi mungacita.

  • Ukucila ukuya mu kwikala lukoso pa cipuna ne kupembelela polokalamu ukutatika, mulyelelwe ukulukusekela abensu ne bakwabesu abanakile mu fya baLesa mu nshila ya kusangalala kabili iya bucibusa

  • Nangaba ati mulyelelwe ukubika akalango kuli babo mwaitile, mulyelelwe ukulukusekela na bambi abaitilwe abasangwako ku Cakwanuka. Iteniko abensu ukwikala na mwebo. Pyungisheni nabo Baibolo ne buuku lya nyimbo

  • Panuma ye lyashi, bepusheni kani balikweteko ifyakwipusha ifingapengelwa ukwasuka. Kani tamukwetepo impindi ya kwasuka pakuti bambi balukufwaya ukupyungisha umupunda, anshikeni ukubafakashisha mu nshiku lukoso shinini ishikakonkapo. Kani tamwishibilepo uku mungabasangana, mungalabila ati: “Ningatemwa ukwishiba ifi mulukulangulukapo pali fyefyo ukubungana kwaciba? Ni kwisa ningamusanganeni pakweba ati tukambaalepo na kabili?