Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Ukubuuka Kwa Bafwile Kukabako Pakuti pa Mulubulo

Ukubuuka Kwa Bafwile Kukabako Pakuti pa Mulubulo

Icakwanuka cilatulengesha ukwalakanya makosa pa mashuko tukalitemwesha kuntangiile pakuti pa mulubulo, aali koti kubuuka kwa bafwile. BaYawe tabaalukufwayapo abantu ukulukufwa. E mulandu imfwa ibelele cintu icitulengesha ukusomenwa makosa. (1 Koli. 15:26) BaYesu baalisomenwe makosa ili babwene abasambiile babo balukulila ili Lasalo afwile. (Yoa. 11:33-35) Pakuti baYesu bali koti ni bawishibo, tungacetekela ati baYawe nabo balasomenwa kani babona abantu balukulila pakuti pa kufwilwa abakwabo. (Yoa. 14:7) BaYawe balafwaisha makosa ati impindi ikafike ili bakalengesha abapyungishi babo abafwile ukuba ne mweo nakabili, kabili na fwebo tulyelelwe ukufwaisha iyo mpindi.—Jobo 14:14, 15.

Pakuti baYawe tabali ni baLesa bakufulunganya, tungacetekela ati ukubuuka kukalukucitwa mu butende. (1 Koli. 14:33, 40) Pa mupunda wa kubombomana, tukasangalala pakuti pa kupokelela abafwile abakalukubuuka. Kani mulalakanyapo makosa pa bucetekelo bwa kubuuka, makosa makosa mu mpindi ya kulila? (2 Koli. 4:17, 18) Kani mulatoota baYawe pa kutupeela umulubulo na pali fyefyo babuulishishe mu Malembo ati abafwile bakaba ne mweo nakabili?—Abakolo. 3:15.

  • Pa bakwanu bonse ne fibusa, ni bani mufwaisha ukwisa mu kubonana nabo?

  • Pa balembelwe mu Baibolo ni bani mufwaisha ukwisa mu kubona ne kulabila nabo?