Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Ifi Ubufumu Bupyungile mu Myaka 100 Bwikalikile

Ifi Ubufumu Bupyungile mu Myaka 100 Bwikalikile

Abalukufwaya ukuba injikale sha Bufumu bwa baLesa, balyelelwe ukusambilila ifingi pali bubu Ubufumu na fyefyo bupyungile. Nindo? Pakuti ukucite ifyo takukakoshapo lukoso ubucetekelo bwabo ati Ubufumu bwa baLesa bulukwikalika, sombi ne kubalengesha ukutulisha kuli bambi icebo iciweme ica Bufumu bwa baLesa. (Amasa. 48:12, 13) Ili mulukutamba vidyo ya Ifyo Ubufumu Bwacita mu Myaka 100 iyo Bwateka, boneni ifi mungasuuka ifi fyakwipusha fyakonkapo:

  1. Nindo filimu iyalukwitwa ati “Photo-Drama of Creation” yabelele lishuko ku baalukuitamba?

  2. Kani baalukupyungisha shani icilimba pa kutulisha icebo iciweme?

  3. Ni shisa nshila shimbi ishi baalukupyungisha pa kutulisha, kabili shalipyungile shani?

  4. Kani ukusambisha ifyakutulisha kuliwamineko shani mu myaka iipitilepo?

  5. Kani findo baalukusambisha abasambiile ba mwi sukuulu lya Gilyadi?

  6. Kani amabungano alipyungile shani mu kusambisha abantu ba baYawe?

  7. Findo fimulengesheni ukusumina ati Ubufumu bwa baLesa bulukwikalika?

  8. Kani tulalangisha shani ati tulofwako Ubufumu bwa baLesa?