Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | AMASAMO 69-73

Abantu ba BaYawe Bali ne Munkonsha ku Kupempela kwa Cine

Abantu ba BaYawe Bali ne Munkonsha ku Kupempela kwa Cine

Tulyelelwe ukulangisha umunkonsha ku kupempela kwa cine

69:9

  • Dafidi aalilangishe umunkosha kuli baYawe mu mweo wakwe onse

  • Dafidi aalukupempela lukoso baYawe kabili taalukufwayapo ukuleta umupufyo pe shina lyabo

Abakulu bangofwako abanice ukuba ne munkonsha

71:17, 18

  • Uwalembele aya amasamo, cipale aali ni Dafidi, aalibuulishishe ukufwaisha kwakwe, ukwa kukoselesha icitentekwa icali ne kukonkapo

  • Abafyashi ne baKlistu abakulu mu fya baLesa bangofwako abanice

Umunkosha ulatulengesha ukubuulako bambi pali fyefyo Ubufumu bukacitila abantunshi

72:3, 12, 14, 16-19

  • Apakupenda pa 3—Bonse lukoso bakaba ne butende

  • Apakupenda pa 12—Abapengele bakalubulwa

  • Apakupenda pa 14—Takukabapo inkondo

  • Apakupenda pa 16—Bonse bakakwata ifyakulya ifingi