Uwakutulisha alukubuulishisha icebo iciweme ku ulukuswa amabuula ya tii mu Cameroon

AMEKALILO ABUKLISTU NE KUTULISHA KWESU-AKABUUKU KA KUSAMBILILAMO July 2016

Ifi Tungalabila

Ifyakutofwako pa kupeela abantu Akatambo ka Wakulama ne kabuuku ka Icebo Iciweme Ukufuma Kuli BaLesa! Ukupyungisha ifi tungalabila, lembeni fimbi ifi mungalabila pakutulisha.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Lemyeni BaYawe, Abomfwa Amatembelo

Nindo cicindamine ukutembelelapo pali fyefyo mulaile baYawe? Ili mulukutembela mungalangisha shani ati mulicetekele baYawe? (Amasamo 61-65)

AMEKALILO ABUKLISTU

Ukupufyako Amekalilo Esu Kulatulengesha Ukulemya BaLesa

Kani ukupufyako amekalilo enu kungamulengesheni ukucite’ndo? Kani mungatenteka shani amekalilo abaYesu?

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Abantu ba BaYawe Bali ne Munkonsha ku Kupempela kwa Cine

Findo tungasambililako kuli fyefyo Dafidi aali ne munkonsha? Kani umunkonsha ulatulengesha ukucite’ndo? (Amasamo 69-72)

AMEKALILO ABUKLISTU

Kani Mungeshako pa Mwaka Umo?

Amashuko aakuti bwingi alukupembelela babo abangalitemenwa ukupyungako.

AMEKALILO BAKLISTU

Ukwanshika Ifya Kupyunga Bupainiya bwa Mpindi Shonse

Mungakankamana ukubona ati abali bonse kanshi bangapyungako bupainiya bwa mpindi shonse ukubikako abakatashiwa ne batabakwatishepo amakosa.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Mulukwalakanya pa Milimo ya BaYawe

Kani imilimo ya baLesa ilisankenemo indo? Kabili tungabwenamo shani mu kwalakanya pa milimo yabo? (Amasamo 74-78)

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Kani Nibani Mucindamikile Makosa

Uwalembele Amasamo 83 aalilangishe ati baYawe emuntu acindamikile makosa mu mweo wakwe. Tungalangisha shani ati na fwebo tulicindamikile makosa baYawe?