Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | YISAYA 34-37

Eshikaya Alilambwilwe pa Kucetekela Kwakwe

Eshikaya Alilambwilwe pa Kucetekela Kwakwe

Imfumu Senakelibi yalitumine Labishake ku Jelusalemi mu kubuula abaJuda ati basaase. AbaAshililya balilabiile ifyakutiinisha ifingi ifyali ne kulengesha abaJuda ukumfwo’mwenso ne kubula ukulwa

  • Ukubabuula ati bali benka. Aba Ijipiti tabakamofwenipo.—Yisa. 36:6

  • Ukubalengesha ukukanika. BaYawe tabakamulwileniko pakuti mulibifishe kuli bo.—Yisa.36:7, 10

  • Ukubatiinisha. Tamukwetepo amakosa akucimfya abashilikani abaAshiliya.—Yisa. 36:8, 9

  • Ukweshiwa. Kani mwasaasa ku baAshiliya mukekala bwino. —Yisa. 36:16, 17

Eshikaya talekelepo ukucetekela muli baYawe

37:1, 2, 14-20, 36

  • Alipyungile apapelele amakosa akwe pa kulyanshikila ku kwiminwa

  • Alitembeele kuli baYawe ati babapulushe kabili alikoseleshe abantu ukucetekela muli baYawe

  • Alilambwilwe pa kucetekela kwakwe ili baYawe batumine inkalamba yabo ukwipaya abashilikani 185,000 aba baAshiliya mu bushiku bumo