Balukutulisha icebo iciweme mu Ghana

AMEKALILO ABUKLISTU NE KUTULISHA KWESU-AKABUUKU KA KUSAMBILILAMO January 2017

Ifi Tungalabila

Ifi tungalabila pa kupeela Akatambo ka Wakulama na pa kusambisha bucine bwa mu Baibolo ubulabila pa keshibilo ka nshiku sha kupelako. Londeni ifyabuulishishiwa pa kulemba fimbi ifi mungalabila.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

BaYawe Balalama Abantu Babo

Koti muntu uuli ne mutima wa kupeela, baYawe balatupeela ifyakulya fya ku mupashi ifyakuti ubwingi.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

“Imfumu Ikekalika ne Kulungama”

BaYesu, Imfumu, balibikileko abakulu ba mwi kelesha abalama imbelele shabo. Balapyungisha ukufunda kwa mu Baibolo pa kutangilila imbelele ne kushisangalasha.

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Eshikaya Alilambwilwe pa Kucetekela Kwakwe

AbaAshiliya balukwesha ukulengesha abaJuda ukumfwo’mwenso ne kubula ukulwa, pano baYawe batuma inkalamba yabo mu kubapulusha.

AMEKALILO ABUKLISTU

“Mwe BaYawe, . . . Muli Mwebo Emo Ncetekele”

Cicindeme kuli fwebo ukupitilisha ukucetekela baYawe mu mpindi ishiweme ne shikateshe. Kani Eshikaya alilangishe shani ati alicetekele mui baLesa?

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

BaYawe Balapeela Amakosa ku Bakateele

Filya ing’onga impintwa mwiulu kuli kabesha ukwakubuula ukupyungisha amakosa aiko ukupalala filalangisha ifi tungapitilisha ukupempela baYawe pakuti pa makosa batupeela.

AMEKALILO ABUKLISTU

Mwilukulubako Ukutembelelako AbaKlistu Abalukupenshiwa

Tungatembela shani pakweba ati tofweko abaKlistu abalukupenshiwa?

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

Ifi BaYawe Balabila Filakonshiwa

Ukupitila muli Yisaya, baYawe balibuulishishe ifyali ne kucitika ku mushi wa Babiloni ninshi kuli imyaka 200 kuntangiile.