Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amekalilo AbuKlistu ne Kutulisha Kwesu-Akabuuku ka Kusambililamo  |  January 2016

 UKUSAMBILILA IFYA KUTULISHA

Ifyakutangilila Isambililo Ukupyungisha Akabuuku Ka Icebo Iciweme

Ifyakutangilila Isambililo Ukupyungisha Akabuuku Ka Icebo Iciweme
  1. Pendeni icakwipusha icili mu filembo ififiitile pakweba ati umusambiile alakanye pa fyebo akusambilila.

  2. Pendeni palakalafu yakonkapo.

  3. Pendeni amalembo aali mu filembo ifibeyeme, kabili pyungisheni bwino ifyakwipusha pakweba ati uumulukutulishako omfwishe ifi amalembo aasuka icakwipusha mulukwambaalapo.

  4. Kani pali palakalafu naimbi pali cenke’co icakwipusha, citeni ifitwabuulishisha pa 2 na pa 3. Kani mulikwete na vidyo ya pa jw.org iilukulabila pa cakwipusha ici mulukwambaalapo, mungaitambisha apa caelelwa mukwambaala kwenu.

  5. Pakweba ati mubone kani uumulukutulishako aumfwisha, mwipusheni icakwipusha icili mu filembo ififiitile.