UMULANDU CICINDAMINE:

Tulafwaya ukubwelela kuli babo twatulisheko pakweba ati tutapilile imbuto sha bucine shesho twalimbile muli bo. (1 Koli. 3:6) Ili twasangana umuntu uulukufwaya ukusambilila, cicindeme ukusha icakwipusha icitukaya mu kwambaalapo ili tukabwelelako. Ici cikalengesha abene ba ng’anda ukufwaisha ukwambaala na mwebo ili tukabafakashisha, kabili ukucite’fyo, ni nshila iipubile iya kwanshikilamo ifya kulabila ili tukabwelelako. Ili twabwelelako tungababuulishisha ati twaisa mu kwambaala nabo icakwipusha twalabilepo ili twabafakashishe.

IFYAKUCITA:

  • Ili mulukwanshika ifyakulabila pa kutulisha ku mang’anda onse, anshikeni ne cakwipusha mukasuka ili mu kabwelelako. Cingafuma mu cakwipusha icilukulabilwapo muli makashini neli ibuuku mulukupeela abantu. Neli cingaba cakwipusha icasukilwe mwi buuku tupyungisha pa kusambisha, ili mulukufwaya ukutatika ukusambililamo naye ili mukabwelelako.

  • Ili mulukushila ukwambaala ne muntu uulukufwaisha ukusambilila, mubuulishisheni ati mulukufwaisha makosa ukulabila naye nakabili, mubuuleni icakwipusha mwaanshika ici mulukufwaya ukulabila nakwe ili mukayako. Kani cingelelwa, pokeni ifyebo ifingamofweniko ukubonana na kabili.

  • Mukabweleleko pa mpindi yenke’yo mwalaya.—Mat 5:37