Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | ESILA 6-10

BaYawe Balafwaya Ukubapyungila Mukulitemenwa

BaYawe Balafwaya Ukubapyungila Mukulitemenwa

Esila alyanshika ukubwelela ku Jelusalemi

7:6, 22; 8:26, 27

  • Imfumu Alitacisyasiti yasuminisha Esila ukubwelela ku Jelusalemi mukofwelesha ukupempela kwa cine ukwa baYawe

  • Imfumu yapeela Esila “ukulomba kwakwe konse” ukwelelwa ne fyalukupengelwa pa kwibaka ing’anda ya baYawe—igolide, ishilifa, tiligu, imfaina, amafuta ne mucele, fyonse fyalikumene indalama ukucila pali $100,000,000 (U.S.) ukwelelwa ne kupenda kwa bukumo

Esila alicetekele baYawe ati bakalama abapyungishi babo

7:13; 8:21-23

  • Ukubwelelamo ku Jelusalemi kwalikateshe

  • Inshila bapyungishe yalitalimpile amakilomita 1,600 ukupita mu mpanga iikateshe

  • Balyendelepo imyenshi 4

  • Ababwelelemo balukupengela ukuba ne bucetekelo ubukosele, umunkonsha ku kupempela kwa cine, eli ne kuba ne lupata

ESILA ALIPINTILE . . .

Igolide ne shilifa ifyalemene amatalanto ukucila pali 750, neli ifyalemene ukulingana ne nsofu shitatu ishalalume ishikulu isha mu Afilika!

AMAKATASHO BAPITILEMO ABABWELELEMO KU JELUSALEMI. . .

Ukubakatasha ku mabumba abapate babo, ukupita mu mpanta, ne kukumanya inama ishikali