Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amekalilo AbuKlistu ne Kutulisha Kwesu-Akabuuku ka Kusambililamo  |  January 2016

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | 2 IFYEBO 33-36

BaYawe Balafitulukila Abalapila Muli Bucine

BaYawe Balafitulukila Abalapila Muli Bucine
BONENI
Ifyebo
Icikope

MANASE

BaYawe balisuminishe ati abaSilya ba mwikate, ukumukaka ku myando ne kumutwala ku Babiloni

UKWIKALIKA KWA KWE ILI TABANGAMWIKATA

 • Aalibeke ifyonto fya balesa ba bufi

 • Alipeele abana bakwe abalalume ukuba imilambu

 • Alipeye abantu abakubula ukubifya

 • Alilengeshe abaIshilaeli bonse ukulukucita ifya bufwiti

UKWIKALIKA KWA KWE PA NUMA YA KUKAKULULWA

 • Alilicefeshe ukwakuti

 • Alitembeele kuli baYawe; ne kupeela imilambu

 • Alitobawile ifyonto fya balesa babufi

 • Alikoseleshe abantu ukupyungila baYawe

JOSAYA

MU KWIKALIKA KWA KWE KONSE

 • Kafwaya-fwaya baYawe

 • Alisweseshe Juda na Jelusalemi

 • Aliwamishe Ing’anda ya baYawe ne kusangana ibuuku lya Mafunde