Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Kamusemba mu Kucetekela

Kamusemba mu Kucetekela

Ukucetekela kuli koti cakwimakaniko’bwato. (Ebeya 6:19) Kulatofwako ukubulo’kuleka ukupyungila baYawe nangaba ati tulukupita mu makatasho. (1 Tim. 1:18, 19) Aya amakatasho angaba fyakubifya tucita, ukubulwa amaboni, ukulwalilila, ukufwilwa umukwabesu, neli fimbi lukoso ifinganasha ukucetekela kwesu.

Ukucetekela kulatofwako ukutontomeka akalango kesu pa kulambulwa kwesu. (2 Koli. 4:16-18; Ebeya 11:13, 26, 27) Popele, nangaba ati tulicetekele ukwikala kwiulu neli pa calo, tulyelelwe ukukosha ukucetekela kwesu ukupitila mu kulukwalakanya pa kulaya ukuli mu Mashiwi abaLesa. Ukucite’fi kukatofwako ukulukuli abasangalele nangaba ati tulukupita mu makatasho.1 Pet. 1:6, 7.

TAMBENI VIDYO YA KAMUSEMBA ILI MUCETEKELA, ELI MWASUKE IFI IFYAKWIPUSHA:

  • Mba nindo twelelwe ukusambililako kuli Mose?

  • Ni wisa umulimo imitwi ya fisoolo ikwete?

  • Findo mungambaalapo pa Mapempelo Acisoolo?

  • Kani ukucetekela kungamofweniko shani ukukoselela mu mpindi ya makatasho?

  • Findo mufwaisha ukubonako fyakonshiwa?