Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABUKLISTU

Mulukupyungisha Bwino Amabuuku Esu

Mulukupyungisha Bwino Amabuuku Esu

BaYesu balilabiile ati: “Mwalukupoka lukoso, kamulukupeela lukoso.” (Mat. 10:8) Tulalonda uku ukufunda ili tulukupeela abantu Baibolo neli amabuuku esu apakubulo’kubalipilisha. (2 Koli. 2:17) Nangabe’fyo, muli aya amabuuku muli bucine ubucindeme ubwa mu Mashiwi abaLesa. Nakabili, balapyungisha amaboni aengi ne makosa pa kupulinta ne kutwala aya amabuuku mu makelesha aapusenepusene mu calo conse. Popele, tulyelelwe ukupinta lukoso amabuuku ao tulukupengela.

Tulyelelwe ukucenjela ili tulukupeela amabuuku ku bantu, na lyelyo tulukutulisha apasangwa abantu abengi. (Mat. 7:6) Pa mupunda wa kulukupeela lukoso abantu, tulyelelwe ukwesha ukwambaala na bo pakweba ati twishibe kani balukufwaya ukukutika. Kani mungaasuka ati inya ku cakwipusha cimo neli ukucilapo pa fyakwipusha ifili mu kabokoshi akali pali lilino ibuula? Nga camukatasheni ukwishiba kani uyo umuntu alukufwayo’kukutika, mungamupeela lukoso talakiti. Nangabe’fyo, kani alomba makashini neli ibuuku limbi, tulyelelwe ukumupeela.Ifisi. 3:27, 28.