‘Alipufishiwe ne kukaanwa ku bantu . . . twalimwebele ati wa kupamwa, wa kulupulwa kuli baLesa, wa kupenshiwa’

53:3-5

  • BaYesu baalipufishiwe kabili balibapeele umulandu wa mucobwe. Bambi balukubona ati baLesa e balukubapanika

“BaYawe balitemenwe ukumupuma, . . . kabili ubutemwe bwa baYawe bukalukushuka mu minwe yakwe.”

53:10

  • Ukwa kubula ne kukanika, baYawe balisoomenwe ukubona Umwana wabo alukwipaiwa. Pano, balisangalele ukubona ati baYesu baalipitilishe ukuba aba bucine. Imfwa ya baYesu yalishiniine ifi Satana akanika pa bapyungishi ba baLesa kabili yaliletele amashuko ku bantunshi aba cumfwila. Na muli fyefyo, imfwa ya baYesu yalikonseshe ‘ukufwaya kwa baYawe’