Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | ESITA 1-5

Esita Alyofweleko Abantu ba BaLesa

Esita Alyofweleko Abantu ba BaLesa

Esita aalilangishe ubucetekelo ubulibelele ne lupata ili alukofwako abantu ba baLesa

  • Ukuya mu kubona imfumu ukwakubula ukwitwa wali mulandu wa kufwilapo. Imfumu tayaitilepo Esita ukuya kuli yo mu nshiku 30 ishapitilepo

  • Imfumu Ekasyuilusi, iyaishibikilwe ati Xerxes I, yalukukalipa makosa. Impindi imo, yalifundile ati umwalalume umo abanishiwe pakati kabili ati umubili wakwe ubiikwe apo bonse balukuubona pakweba ati basambilileko kuli fyefyo ifyacitikile. Kabili ili Fasiti umusanu wa mfumu akeene ukuyumfwila, yalimutamfishe ati ekesa libili pa menso aiko

  • Esita alukupengela ukulibuulishisha ku mfumu ati aali mu Juda ne kulengesha imfumu ukusumina ati yalitumpaikilwe ku mpemba yaiko iicetekelwe