Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | NEYAMIYA 9-11

Abapyungishi ba Bucine Balofwelesha Ukwanshika Kwa BaYawe

Abapyungishi ba Bucine Balofwelesha Ukwanshika Kwa BaYawe

Abapyungishi ba baYawe baalilitemenwe ukofwelesha ukupempela kwa cine mu nshila ishipusene pusene

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Baalilyanshikile, kabili balisefeshe Icitenje ca Mitanda mu nshila iyelelwe.

  • Inshiku shonse abantu balukubungana ne kukutika ku mafunde abaLesa, aabalengeshe ukuba abasangalele.

  • Abantu baalifisulwile ifya kubifya fyabo, balitembele, kabili balilombele baYawe ukubashukisha

  • Abantu balisumiine ukupitilisha ukulukofwelesha ukwanshika kwa baYawe konse

Mu kupitilisha ukofwelesha ukwanshika kwa baYawe mwalisankene:

  • Ukuupana lukoso na baabo abaalukupempela baYawe

  • Ukupeela ifya mpese fya ndalama

  • Ukusunga Isabata

  • Ukuteeba inkuni sha pa conto

  • Ukupeela ifyamutulu fya kutanga ifya kutebula ne nama sha kutanga ukufyalwa isha matanga, kuli baYawe