• Ulwimbo 84 ne Tembelo

 • Amashiwi Akutatikilapo (3 min. neli ukucepako)

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA

 • Abapyungishi ba Bucine Balofweleshako Ukwanshika Kwa BaYawe”: 10 min.)

  • Neya. 10:28- 30—Baalisuminanshenye ukubula ukufishanya ne “bantu aba mu calo” (w98- CW 10/15 21 pal. 11)

  • Neya. 10: 32-39—Baalisalululwilepo ukofweleshako ukupempela kwa cine mu nshila ishipusene pusene (w98- CW 10/15 21 pal. 11- 12)

  • Neya. 11:1, 2—Balilitemenwe ukofwelesha ukwanshika ukulibelele ukwa baYawe (w06-CW 2/1 11 pal. 6; w98- CW 10/15 22 pal. 13)

 • Ukufwaya fwaya mu Malembo: (8 min.)

  • Neya. 9:19-21—Kani baYawe balilangiishe shani ati balapeela abantu babo fyonse ifi bapengela? (w13- CW 9/15 9 amapal. 9-10)

  • Neya. 9:6-38—Niciisa cakubwenako iciweme abaLefai batushilile ukulosha kwi tembelo? (w13- CW 10/15 22-23 amapal. 6-7)

  • Kani ukupenda Baibolo ukwa uno mulungu kwansambishe’ndo pali baYawe?

  • Nifisa fyebo ifya mu kupenda Baibolo ukwa uno mulungu ningapyungisha mu mulimo wa kutulisha?

 • Ukupenda Baibolo: Neya. 11:15-36 (4 min. neli ukucepako)

UKUSAMBILILA IFYA KUTULISHA

 • Ukutulisha: (2 min. neli ukucepako) Pa kupeela abantu Loleni! ya bukumo, pyungisheni ilyashi ililukulabila ati “Ifingafwa Ulupwa—Ifyo Wingapanga Ifibusa Ifisuma.” Sheni apakutatikila ili mukabwelelako.

 • Ukubwelelako: (4 min. neli ukucepako) Citeni icakulangilila umuli uwakutulisha abwelela ku wafwaishe ukusambilila na fimbi pa lyashi lya kweba ati “Ifingafwa Ulupwa—Ifyo Wingapanga Ifibusa Ifisuma.” Sheni apakutatikila ili mukabwelelako na kabili.

 • Isambililo lya Baibolo: (6 min. neli ukucepako) Citeni icakulangilila umuli uwakutulisha alukutangilila isambililo lya Baibolo . (bh 32-33 pal. 13-14)

AMEKALILO ABUKLISTU

 • Ulwimbo 19

 • Amekalilo Aaweme”: (15 min.) Ukwambaala. Tatikilenipo ukutambisha vidyo. Panuma ambaaleni ifyakwipusha. Panini lukoso ipusheni uwakutulisha, umushike, neli abopene, abapyungiishe makosa imyaka yabo iya bushike mu mulimo wa baYawe. (1 Koli. 7: 35) Niesa mashuko babwenenemo mu kucite’fyo?

 • Ukusambilila Baibolo Ukwa Mwi Kelesha: ia icap. 9 amapal. 1- 13 (30 min.)

 • Ukupituluka mu fya Sambililwa ne Fikasambililwapo Umulungu Wakonkapo (3 min.)

 • Ulwimbo 76 ne Tembelo