Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | YISAYA 1-5

“Nga Tuninine ku Lupili lwa BaYawe”

“Nga Tuninine ku Lupili lwa BaYawe”

2:2, 3

“Pa nshiku sha kupelako”

Yenka ino impindi tulukwikalamo

“Ulupili lwa ng’anda ya baYawe”

Ukupempela kwa cine ukwa baYawe

“Imikoka ya bantu yonse ikaya kuli lo”

Abali mu kupempela kwa cine balabungana pamo kabili balikatene

“Iseni, nga tuninine ku lupili lwa baYawe”

Abali mu kupempela kwa cine baletako abantu bambi

“Bakatusambisha ifya nshila shabo, na fwebo tukalukwenda pa nshila shabo”

Ukupitila mu Mashiwi abo, baYawe balatusambisha kabili balatofwako ukwenda pa nshila shabo

2:4

“Neli kusambile’nkondo libili baba”

Yisaya alilabiile pa kwalula ifya kulwilako inkondo ukuba fya kuliminako, icilukwalula ati abantu ba baYawe bakaba ba mutende. Kani ifi ifya kuliminako ifyaliko mu mpindi yakwe Yisaya fyali ni findo?

“Impoko shabo bakashikunka ati shibe mase”

1 Ise balukulibika kwi pulao kabili elyalukulepula umushili. Ambi amase alukupangwa ne cela.—1 Sam. 13:20

“Ne mafumo abo ne kwakunka ati abe fibeshi fya mwi bala”

2 Ifibeshi fya mwi bala fyalukuba ifikonkomene koti cikwakwa cakusebelako ifyani. Fyalukupyungishiwa ukutetelako imifaina.Yisa. 18:5