Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 AMEKALILO ABAKLISTU

Ukufika Umusambile pa Mutima Ukupyungisha Ibuuku lya “Mulukulilama mu Butemwe bwa BaLesa”

Ukufika Umusambile pa Mutima Ukupyungisha Ibuuku lya “Mulukulilama mu Butemwe bwa BaLesa”

UMULANDU CICINDAMIINE: Abantu balyelelwe ukusambilila ifi baLesa bafwaya ne kulukuficita pakweba ati balukupempela baLesa mu nshila iyelelwe. (Yisa. 2:3, 4) Ibuuku lya “Ubutemwe bwa BaLasa” libuuku lya bubili ili tusambishamo abantu. Lilofwako abasambile ukwishiba ifi bangapyungisha ukufunda kwa mu Baibolo mu mekalilo abo. (Ebeya 5:14) Ili tulukusambisha, tulyelelwe ukubafika pa mutima pakweba ati babone umulandu belelwe ukwalulako umulukupengelwa.—Loma 6:17.

IFYAKUCITA:

  • Anshikeni bwino ne kwishiba umu umusambile alukupengela ukumofwako. Ipusheni ifyakwipusha ifingamofweniko ukwishiba ifi umusambile alukulangulukapo pa cebo mulukusambilil.—Ifisi. 20:5; be-CW 259

  • Pyungisheni utubokoshi utuli mwi buuku pa kofwako umusambile ukubona umulandu cicindamiine ukupyungisha ukufunda kwa mu Baibolo

  • Ofweniko umusambile ukwalakanyapo pali fyefyo Baibolo tailabiilepo mu kushinkamika, pano tamwelelwepo ukumusalulwilako ifyakucita.—Galatya 6:5

  • Mu kucenjela, esheni ukwishiba kani umusambile angapengela ukumofwako ukupyungisha ukufunda kumo ukwa mu Baibolo. Mukoselesheni ukwalulako umulukupengelwa kabili mubuuleni ati alyelelwe ukucite’fyo pakuti pa kutemwa baYawe.—Ifisi. 27:11; Yoa. 14:31