Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | YISAYA 11-16

Icalo Conse Cikesulamo Ukwishiba BaYawe

Icalo Conse Cikesulamo Ukwishiba BaYawe

11:6-9

Ifi uku ukushimika kwakonshiwe ku baIshilaeli

  • Ili abaIshilaeli balukubwelelamo kwabo ukufuma mu busha ku Babiloni na lyelyo bafikile, tabaali ne kutiina ifinama fya mupanga neli ukutiina abantu abaali abakali koti finama.—Esila 8:21, 22.

Ifi uku ukushimika kukonshiwa pali ino mpindi

  • Ukwishiba baYawe kulyalwile abantu abengi. Abantu abaali abakali akale, balibeele bantu ba mutende. Ukwishiba baYawe kulilengeshe abantu abafumine mu fyalo ifilekenelekene ukuba muli paladaiso ya kupalanya.

Ifi uku ukushimika ku kakonshiwa kuntangiile

  • Icalo conse cikaba paladaiso ukwelelwa na fyefyo baLesa baalukufwaya pa kutanga. Ifya mweo fyonse fikaba pa mutende, ukubikako inama ne bantu.

Paulu alyalukile pakuti pa kwishiba baLesa

  • Ili aali umuFalishi, alukulangisha imibelo ya bunama.—1 Tim. 1:13.

  • Ukwishiba baYawe kwalyalwile imibelo yakwe.—AbaKolo. 3:8-10.