Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Ifi Tungalabila

Ifi Tungalabila

LOLENI!

Ipusheni ati: Abantu bonse balafwaya ukuba ne mweo uuweme. Mulukulanguluka ati findo tungacita pa kuliciicila ku malwashi?

Ilembo: Ifisi. 22:3

Labileni ati: Iyi Loleni! yabuulishishako fimo fimo ifi tungacita pa kuliciicila ku malwashi.

SAMBISHENI BUCINE

Ipusheni ati: Kani ni baLesa e balengesha ati tulukupenga neli fintu fimbi lukoso?

Ilembo: Jobo 34:10

Bucine: Talipo ni baLesa balengesha ati tulukupenga. Sombi, ni pakuti pali Satana, ukubulo’kuwaminina kwesu, ne kuba pa mupunda apangacitika amakatasho. Ili twaba ne makatasho, baLesa balatofwako. Muli bucine balatulama.

NINDO TWELELWE UKUSAMBILILA BAIBOLO? (Vidyo)

Ipusheni ati: Mulishipo shani, kani baLesa ebekalika icalo? [Pembeleni baasuke.] Ifi Baibolo ilabila fingamukankamikeni. Muli iyi vidyo babuulishisha. [Tambisheni vidyo.]

Labileni ati: Icapitala 11 muli lili ibuuku cabuulishisha umulandu baLesa basuminishishe ukupenga mu calo na fyefyo bafwaya ukucitapo. [Bapeeleni ibuuku lya Ifi Baibolo Itusambisha.]

LEMBENI FIMBI IFI MUNGALABILA

Londeni icakubwenako ca “ifi tungalabila” pa kulemba fimbi ifi mungalabila pa kutulisha.