Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | JOBO 16-20

Mulukupyungisha Amashiwi Aaweme Ili Mulukusangalasha ne Kukosha Bambi

Mulukupyungisha Amashiwi Aaweme Ili Mulukusangalasha ne Kukosha Bambi

Uulukufunda alyelelwe ukupyungisha amashiwi aakukosha bambi

16:4, 5

  • Jobo aalipenshiwe makosa, penka alukupengela abakumofwako ne kumukosha

  • Ifibusa fitatu ifyakwe Jobo tafyalabilepo neli fimo ifyakumusangalasha. Sombi, fyalukumupeela lukoso imilandu ne kumulengesha ukubombomana

Amashiwi Bilidadi aapyungishe yaalilengeshe Jobo ukupenshiwa makosa

19:2, 25

  • Jobo aalilombele baLesa ukumofwako—kabili kalabila ati ne kufwa kwawama

  • Jobo aalukulanguluka makosa pa bucetekelo bwa kubuuka kwa bafwile kabili aalipitilishe ukuba uwa bucetekelo