Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | JOBO 33-37

Icibusa ca Cinenene Cilapeela Ukufunda kwa Kofwako

Icibusa ca Cinenene Cilapeela Ukufunda kwa Kofwako
BONENI

Ili Eliyu atatikile ukulabilapo, ukufunda kwakwe kwalipuseneko ne kwakwe Elifasi, Bilidadi, na Sofa, ukulosha ku mashiwi apyungiishe na fyefyo aofweleko Jobo. Aalicitile ifyalangishe ati aali cibusa ca cinenene kabili wa kufunda umuweme woyo bonse bangatenteka.

IFI UWA KUFUNDA UMUWEME ALI

ELIYU ALIMAKANIKILE ICAKUBWENAKO ICIWEME

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • ALITEKENYE

 • ALAKUTIKA

 • WA BULEME

 
 • Eliyu aalitekenye ne kupembela abakulu ati bashile ukulabila

 • Pakuti aalukukutikisha, aalyumfwishishe umulandu, kabili calimofweleko ukwishiba ukufunda angapeela

 • Aalukwita Jobo mwi shina kabili aalukulabila kuli ye koti cibusa

 

33:6, 7, 32

 

 • ALILICEFESHE

 • TALIFINISHEPO

 • ALALANGULUKILAKO

 
 • Eliyu aalilicefeshe kabili aali ne nkumbu, aalibuulishishe ati naye tawamininepo

 • Aalukulangulukilako Jobo pa kupenga kwakwe

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • TEYAMINA KUMO

 • WA NKUMBU

 • ALITEMENWE IFYA BALESA

 
 • Mu nkumbu, Eliyu aalibuulile Jobo ati inshila aalukubwenamo ifintu tayaelelwepo

 • Eliyu alyofweleko Jobo ati ukulibona umulungeme talipo ekwacindeme makosa

 • Ukufunda ukuweme ukwakwe Eliyu kwalyofweleko Jobo ukusambishiwa na fimbi ukufuma kuli baYawe abene