Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

IFICINDEME IFI TUSAMBILILA MU MASHIWI ABALESA | JOBO 28-32

Jobo Aali Cakubwenako ca Kuba uwa Bucine

Jobo Aali Cakubwenako ca Kuba uwa Bucine

Jobo aalukufwaisha ukulonda amafunde abaYawe aalungeme

31:1

  • Aalukulama amenso akwe kabili aalukulangisha lukoso ubutemwe ku bakashi bakwe

Jobo aali cakubwenaka iciweme ica fyefyo twelelwe ukucita ku bantu bambi

  • Aali uulicefeshe, uwa kubula umusalululo, kabili uwa nkumbu. Aalukubika akalango ku bantu bonse nangaba ati babile neli bapengele

Jobo aali ne mutima wa kupeela, taalipo wa kulitemwa

31:16-19

  • Aalukofwako abapengele