Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Ifyasuko ku Fyakwipusha fya mu Baibolo

Ifyasuko ku Fyakwipusha fya mu Baibolo

Kani ukupenga kukashila?

Kani balesa bakashilisha shani ukupenga mu calo conse?—Matayo 6:9, 10.

Abantu abakuti ubwingi abapengele balafwa ku nsala ne malwashi ambi. Nangaba’ti ifyalo fimbi fili ne maboni, abantu abakuti ubwingi balapenga makosa. Baibolo ilalabila ati ukupenga kale kwatatikile.Pendeni Yoane 12:8.

Pakweba ati ukupenga kukashile, kulyelelwe ukuba ubuteko ubwa kwikalika icalo conse. Ubuteko bwa kube’fyo bulyelelwe ukuba ne makosa akupeela bonse lukoso ifi balukupengela ukwakubulo’musalululo ne kushilisha inkondo, icintu icilengesha makosa ukupenga. BaLesa balilaile ukwikalika kwa kube’fyo. —Pendeni Danyeli 2:44.

Kani ni bani abangashilisha ukupenga?

BaLesa balisalulwile Abana babo, baYesu, ukwikalika abantunshi bonse. (Amasamo 2:4-8) BaYesu bakapulusha abapengele ne kushilisha umusalululo ne lukansa.—Pendeni Amasamo 72:8, 12-14.

Koti ni fyefyo cashimikilwe, baYesu, abali “Ni Mfumu ya butende,” bakaleto’butende ne kulamwa mu calo conse. Eli pano bonse pa calo bakekala mu mang’anda abo, ukulitemwesha ukupyunge’ milimo, ne kukwata ifyakulya ifyakuti ubwingi.—Pendeni Yisaya 9:6, 7; 65:21-23.