Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Kani Abafwile Bakabuuka?

Kani Abafwile Bakabuuka?

Kani abafwile bangaba ne mweo libili?

IFI BAIBOLO ILABILA: “Ikesa impindi iyo lomba, abantu bonse abali mu filende bakomfwe’shiwi [lya baYesu], ne kufumamo.”—Yoane 5:28, 29.

BaYesu baalishimikile ati ili bakalukwikalika mu Bufumu bwabo, abantu bonse abali mu manda bakabuushiwa. Ba Fernando, abo twacilabilapo pa kutanga baalilabiile ati: “Umuku wa kutanga naumfwile amashiwi aalembelwe pali Yoane 5:28, 29 nalikankamene. Alimpeele ubucetekelo kabili nalitatikile ukulanguluka makosa pa fiweme ifikacitika kuntangiile.”

Akale, umwalalume wa bucetekelo Jobo, aalishibile ati kani afwa baLesa baali ne kumubuusha. Penka alipwishe ati: “Kani umuntu afwe, akaba ne mweo libili?” Eli aasukile ati: “Inshiku shonse sha kulwa kwanji [ili nkaba mu Manda] ningapembelela, ukuficila ukwisa kwa kukakululwa kwanji. Mwebo mungeta, na nebo ningamwasukeni.”—Jobo 14:14, 15.

Ukubuushiwa kwakwe Lasalo kulatupeela ubucetekelo bwa kweba’ti abafwile bakabuuka

Malita, inkashi yakwe Lasalo, aalishibile ati abafwile bangabuuka. Ili Lasalo afwile, baYesu balibuulile Malita ati: “Indume yobe ikabuka.” Malita aalibasukile ati: “Ndiishi ati akabuka, pa kubuka ukwa pa kasuba ako aka kupelako.” Eli baYesu baalabiile kuli ye ati: “Nebo ene Kubuka, ene Mweo; uyo ulukupemamo muli nebo, nangaba ati akafwe, akalukuli ne mweo.” (Yoane 11:23-25) Penka apo baYesu baalibuushishe Lasalo pa bafwile! Ili ilyashi lilatulangisha ati kuntangiile kukacitike’ficilile na pali fifi. Alakanyeni ifi cikaba ili abantu mu calo conse bakalukubuushiwa!

Kani bambi bakabuukila kwiulu?

IFI BAIBOLO ILABILA: Baibolo ilalangisha ati ukubuushiwa kwa baYesu kwalipuseneko ku kubuushiwa kwa babalya bambi 8 abalabilwepo mu Baibolo. Balya abantu 8 baalibuushiwe ne kulukwikala penka pano pa calo. Pano ukulosha ku kubuushiwa kwa baYesu, Baibolo ilalabila ati: ‘BaYesu Klistu . . . bali pa lwine lwa baLesa, pakuti baaliile kwiulu.’ (1 Petilo 3:21, 22) Kani baYesu e bali abakupelako ukubuushiwilwa kwiulu? Ili baYesu tabangafwa, baalibuulile intangishi shabo ati: “Penka kani ndukuya mu kumwanshicileni umupunda, nkabwela ne kumupokeni kuli nebo ne mwine, ati mukalukwikele kopele uko uku nkalukwikele nebo.”—Yoane 14:3.

BaKlistu baalile kwiulu ne kwanshika ukwisa kwa basambile babo. Abo ababuushiwa ne kuya kwiulu,  mu kupelako bakaba 144,000. (Ukufisulula 14:1, 3) Pano, findo bakalukucita kwiulu?

Bakaba ne milimo iyakuti ubwingi. Amalembo alatubuula ati: “Alishucile Aliswetelele uyo uli wa pa kubuka kwa bafwile uko ukwa kutanga. Pali babo imfwa ya bushibili taikwete-bukulu; sombi bakalukuli bapapatilishi ba baLesa ne ba baKlistu; bakalukwikaliko’bufumu pamo nabo imyaka imyanda ikumi.” (Ukufisulula 20:6) Abo ababuukila kwiulu bakalukwikalike’calo pamo na baKlistu kabili bakaba abapapatilishi.

Ni bani bambi abakabuushiwa?

IFI BAIBOLO ILABILA: Mu Mashiwi abaLesa muli amashiwi intangishi Paulu yalabiile aakweba’ti: “Ndi ne kucetekela kuli baLesa, kopele uko na baba abene balukupembelela, ati kukesa ukubuka pa mfwa kwa balungeme ne basendeme.”—Ifyacitilwe 24:15.

Amashiwi abaLesa alatubuula ati abantu abakuti ubwingi abafwile bakabuushiwa

Kani ‘abalungeme’ baabo Paulu alabiilepo ni besa? Langulukeni pali cici icakubwenako. Ili umwalalume wa bucetekelo Danyeli aali apepi ne kufwa, baalimubuulile ati: “Ukatushapo, ne kwima pa cakwabana cobe pa kupela inshiku.” (Danyeli 12:13) Kani akaba pi ili akabuushiwa? Baibolo ilaasuka ati: “Abalungeme bakapyane’calo, bakalukwikalamo inshiku shonse lukoso.” (Amasamo 37:29) Nakabili, baYesu baalishimikile ati: “Balishucile abatekenye, abalicefeshe; pakuti bo bakapyane’calo conse ica panshi.” (Matayo 5:5) Danyeli pamo ne bantu bambi aba bucetekelo bakabuushiwa ku kwikala penka pano pa calo, kabili bakekalapo umuyayaya.

Mba pano, ‘abasendeme’ baabo Paulu alabiilepo ni besa? Bantu abakuti ubwingi abafwile, makosa makosa baabo abatabakwetepo ishuko lya kusambilila bucine ne kulonda ifilembelwe mu Baibolo. Ili aba bakabuushiwa, bakakwate’shuko lya kwishiba baYawe * na baYesu, ne kubapyungila. (Yoane 17:3) Bonse abakasalululapo ukupyungila baYawe bakekala umuyayaya pa calo.

Bonse abasalululapo ukupyungila baLesa bakakwata ishuko lya kwikala umuyayaya, abawaminine kabili abasangalele

Kani ifintu fikaba shani pa calo?

IFI BAIBOLO ILABILA: BaLesa “bakabasumwina iminsoshi yonse ku menso abo; tapakalukuli imfwa libili, neli ni nsoni, neli kulila, neli kusomenwa konse, tau.” (Ukufisulula 21:4) “Lomba pa kwibaka amang’anda bakalukwikalamo, na pa kulimba amabala amifaina bakalukulya ifisepo fya kuko.”—Yisaya 65:21.

Alakanyeni ifi cikaba ukwikala mu calo ca kube’fyo ne bakwabesu abakabuushiwa! Pano, tungepusha na cici icakwipusha, Kani mungacetekela shani ati abafwile bakabuushiwa?

^ par. 14 Baibolo ilabuulishisha ati baYawe e shina lya baLesa.