Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ILYASHI LYABO

BaYawe Balincitiile Ifya Nkumbu Ifyakuti Ubwingi

BaYawe Balincitiile Ifya Nkumbu Ifyakuti Ubwingi

Ili nali ne myaka 17, nalukucite’fintu ifi abanice abengi batemenwe ukucita. Nalitemenwe ukwangala ne babyanji, ukusamba pa cishiba, ne kuteya bola. Pano ifyacitikile pa kasuba kamo, fyalwile ifintu mu mweo wanji. Ili nalukwensha Honda, naliponene ica kweba’ti ukufuma mu mukoshi ukufika ku molu ifilewa fyanji fyalilekele ukupyunga. Pano palipitile ne myaka 30, kabili pa myaka iyakuti ubwingi nshiimapo pa bulo.

Nalikuliile mwi tauni lya Alicante mu Spain. Mu cisoolo cesu tatwaikatenepo. Pakuti pali fyefyo, imyaka iyakuti ubwingi iya bwanice bwanji nalukwikala mu misebo. Apepi ne pabelele ing’anda yesu pali apo baalukuwamisha amataelo. Ba José María baalukupyungila apa, kabili mu kupita kwa mpindi balibeele cibusa canji. Baali abansangalashi, kabili baalukumbikako akalango ukucila ne ba mu cisoolo canji. Nangaba’ti baalincilileko imyaka 20, baali koti bakwasu kabili icibusa ca cinenene mu mpindi ya makatasho.

Ba José María baalukusambilila Baibolo na Bamboni sha BaYawe. Calibwenekele ati balitemenwe ifi baalukusambilila, kabili impindi ishingi baalukumbuulako bucine baalukusambilila mu Baibolo. Nangaba’ti naalukukutika kuli fyefyo baalukulabila, nshafibikileko akalango. Ili naali umusankwa, naalibikile akalango ku fintu fimbi lukoso. Pano, ifintu mu mweo wanji fyali ne kwaluka.

UBUKATASHO UBWAALWILE UMWEO WANJI

Nshitemenwepo ukulabila pali fifilya naponene na Honda. Ifi ningalabila lukoso fya kweba’ti filya nacitile fyali kutumpa. Mu kasuba kamo lukoso, umweo wanji onse walyalukile. Filya nali umusankwa usangalele kabili uwa makosa fyalishilile, ni pakuti nalisangile ati ndi mu cipatela ninshi ifilewa ifingi ifya mubili wanji tafilukupyungapo. Calinkatenshe ukusumina ifyancitikiile. Lyonse nalukulabila ati, ‘Ne kufwa kwawamapo.’

Ba José María baalishile mu kumpempula, kabili penka apo baalibuulile Bamboni sha BaYawe aba mwi kelesha ilyali apepi ati balukumpempula mu cipatela. Pakuti baalukwise’mpindi ne mpindi, nalukusangalala. Ili bamfumishe lukoso mu wadi ya bantu abalwalishe, nalitatikile ukusambilila Baibolo. Nalisambilile umulandu abantu bapengela ne kufwa kabili nalisambilile ne mulandu baLesa basuminishishe ifibipile ukulukucitika. Nalisambilile na pa kulaya kwa baLesa ukwa kuntangiile, ili abantu bonse mu calo bakalukuli abawaminine kabili tapalipo uuli onse uukalabila ati: “Ndukulwala.” (Yisaya 33:24) Uyu e wali umuku wa kutanga mu mweo wanji ukwishiba ati ifintu ifiweme fikacitika kuntangiile.

Tapapitilepo ne impindi iitali ukufuma apo nafumiine mu cipatela, nalitatikile ukukula mu fya baLesa. Pa kuya mu kubungana nalukupyungisha incinga ya balemeene, kabili nalitatikile ukupyungako ne mulimo wa kutulisha. Pa November 5, 1988, ili nali ne myaka 20, nalibatishiwe mwi bafwa. BaYawe  baalingofweleko ukukwata ubucetekelo. Pano findo nali ne kucita pa kulangisha ukutoota kuli baLesa?

NDAPYUNGISHA NANGABA ATI NDILEMEENE

Nshalukufwayapo ukwikala lukoso ne kubulo’kupyungila baYawe nangaba ne bukatasho naali nabo. Nalukufwayo’kupitilisha ukukula mu fya baLesa. (1 Timote 4:15) Pa kutanga calinkateshe, pakuti aba mu cisoolo canji tabatemenwepo pakuti nalibeele Imboni. Pano, nalikwete icisoolo cimbi, e kweba’ti abakwasu ne nkashi baabo mpempela nabo. Baalukumpinta lyonse mu kubungana na mu mulimo wa kutulisha.

Mu kupita kwa mpindi, ubulwashi bwalikulile ica kweba’ti shonse impindi kwalukupengela abantu abakundama. Panuma ya kufwaya umupunda uku ningalukwikala, nalisangene umupunda balaminamo abalemeene uwali mwi tauni lya Valencia, apali amakilomita 160 ku nofu ya Alicante. Uyu pano e wali umupunda wanji.

Nangaba’ti lyonse ndaba pa bulo, ndafwaisho’kutulishako kuli bambi

Nangaba’ti shonse impindi nalukuba pa bulo, nalisalulwilepo ukupitilisha ukupyungila baYawe. Ubuteko bwaalukumpelako indalama ishi bapeela abalemeene. Ishi indalama nalishipyungisho’kushitamo kompyuta ne kuibika apepi ne bulo bwanji. Nalishitile na foni. Ulucelo lyonse, uundama alangashishako kompyuta na foni. Kompyuta yanji ilikwete ako basomekeleko akafika pa kanefula kanji. Kanshi ndatinika kompyuta ku kanefula ukupyungisha aka kenka basomekeleko. Kabili ndikwete akali koti ni kaciti ako njikatila ku kanwa. Ukupyungisha aka, ndatinika kompyuta ne manambala pali foni.

Ndatinika amanambala pali foni ukupyungisha akali koti ni kaciti

Kani ifi ifintu filingofweleko shani? Ica kutanga, ndaya pali webusaiti ya jw.org na pa LAIBLALI YA PA INTANETI IYA Watchtower. Ifi ifyakupangapanga filingofweleko makosa. Inshiku shonse ndasambilila ne kupenda amabuuku aalabila pa fya mu Baibolo pakweba’ti ningapitilisha ukulukusambilila pali baLesa ne mibelo yabo iweme. Kabili lyonse ili nabombomana, ndaya pa webusaiti ne kupende’fyebo ifinkosha.

Ukupyungisha kompyuta yanji, ndakutika ku kubungana kwa pe kelesha. Ndasukapo, ndatembela, ndalabila amalyashi, ne kupenda pe sambililo lya Akatambo ka Wakulama. Nangaba’ti tekuti njepo ku Mulenda wa Bufumu, ndomfwa ati ndi pamo ne ba mwi kelesha.

Na pa kutulisha ndapyungisha kompyuta na foni. Fya cine ati tekuti njepo mu kutulisha ku mang’anda onse koti ni fyefyo Bamboni sha BaYawe abengi bacita. Nangabe’fyo, ndatulisha. Ndapyungisha ifi ifyakupangapanga pa kubuulako bambi ifi nsumiinemo. Pakuti ndalitemwesha makosa ukutulisha ukupyungisha foni, abakulu ba mwi kelesha balimbuulile ukuceba pa makampeni akutulisha ukupyungisha foni. Aya amakampeni alyofweleko makosa  aba mwi kelesha abafilwa ukufuma mu ng’anda ukupyungako umulimo wa kutulisha.

Ndukutangilila isambililo lya Baibolo

Pano, talipo ni lyonse mpyungisha ifyakupangapanga. Inshiku shonse, ababyanji balesa mu kumpempula. Balesa ne fisoolo fyabo na baabo basambisha Baibolo. Impindi ishingi balambuula ne kutangilila amasambililo abo. Eli ifisoolo na fyo filesa ne kukwatila pamo na nebo amapempelo acisoolo. Ndasangalala kani abana abanini baikala apepi ne bulo bwanji ne kumbuulako umulandu batemeenwe baYawe.

Tulukukwata amapempelo acisoolo ne babyanji

Ndatoota pa bantu abengi abesa mu kumpempula. Mu cipinda canji mulesula abantu, bambi balafuma ukutali eli bambi balafuma apepi. Abandama balakankamana pa kubona abantu abengi balukwisa mu kumpempula. Lyonse, ndatoota baYawe pa kumpeele’shuko ilya kuba mu kwanshika kwabo ukuweme.

NDUKULWISHA

Lyonse ili umuntu anjipusha ifi ndi, ndaasuka ati, “Fyenka fino, ncilwisha!” Ndiishi ati nshilipo nenka muli kuku ukulwisha. Nangaba ne makatasho aali onse ao fwe baKlistu tuli na o, tulalwa “ulubo uluweme ulwa kucetekela.” (1 Timote 6:12) Findo fingofweleko ukupitilisha ukupyunga nangaba ne makatasho? Inshiku shonse ndatembela kuli baYawe ne kubatoota pa kungofwako ukwishiba ati umweo wanji ucindeme. Kabili ndesha makosa ukubika akalango ku kupyungila baLesa ne kutontomeka pa mashuko akuntangiile.

Ba José María

Impindi ishingi ndalakanya pa calo ca bukumo na fyefyo cikomfwanika ukubutuka ne kutoloka nakabili. Shimbi impindi, ndaseka ne babyanji ba José María abali ne bulwashi bwa polyo pa kubepusha pa kubutuka kwa kucimfyanya. Ndabepusha ati, “Ni nani uukacimfya?” Balaasuka ati, “Ukwishiba uukacimfya takucindemepo, icicindeme kuba mu Paladaiso, ne kubutukako ulubilo.”

Ukusumina ati ndilemeene kwalikanteshe. Ndiishi ati ili nali umusankwa, nalicitile icintu ica kutumpa, kabili ici cilindengeshe ukupenga makosa. Pano, ndatoota baYawe pa kubulo’kunsha. Balimpeele icisoolo ca bakwabesu tupempela nabo, umweo, ishuko lya kofwako bambi, ukubikako ne bucetekelo bwa kuntangiile. Kani nali ne kubuulishisha bwino fyonse mu mashiwi aanini lukoso, ningalabila ati baYawe balincitiile ifya nkumbu ifyakuti ubwingi.