Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 UMUTWI WA INO MAKASHINI | ABANTU BALABOMBOMANA MU CALO CONSE!

Abantu Balabombomana mu Calo Conse!

Abantu Balabombomana mu Calo Conse!

“Naliile mu kushite’fyakulya, pano nalisangile lukoso amabisiketi. Amabisiketi na o aliniinine makosa umutengo ukucila na pali fyefyo twalukushita. Akasuba kakonkelepo, ifyakulya fyonse fyalishilile mu mashitolo.”—Ba Paul aba ku Zimbabwe.

“Abalume banji balimbuulile ati baali ne kutusha. Findo nali ne kucita pali bubu ubukatasho? Findo fyali ne kucitika ku bana banji?”—Ba Janet aba ku United States.

“Kani naumfwa alamu, ndabutuko’kuya mu kufisama uku ninshi amabomba alukulila. Palapite’mpindi pakweba’ti ndeke ukukanka.”—Ba Alona aba ku Israel.

Tulukwikala mu mpindi sha makatasho, “impindi sha bukali.” (2 Timote 3:1) Abantu abengi bali ne makatasho. Amakatasho mu fya maboni, mu fisoolo, inkondo, amalwashi, ne makatasho ambi lukoso. Kabili bambi kani babona icafimba pa mubili, balalanguluka ati: ‘Kani ici cikaba ni kansa?’ Eli bambi balalanguluka ati: ‘Findo fikalukucitika mu calo ili abenshikulu banji bakalukukula?’

Talipo ni konse ukubombomana ukubipile. Ca cifyalilwa ukubombomana ili tulukuya mu kulemba ifyakwesha ku sukuulu, ili tatungacita icintu icicindeme makosa, neli ili tulukuya mu kwingile’ncito. Kabili ukutiine’fibipile kukatofwako ukuseesha amakatasho. Pano tatwelelwepo ukucishamo ukubombomana neli ukulukuli ababombomene. Bukumo, kwali ukufwailisha ukwacitilwe pa bakulu abali 68,000. Uku ukufwailisha kwalibuulishishe ati ukubombomanako lukoso panini kungalengesho’muntu ukufwa bwangu. E mulandu baYesu balabilile ati: “Pali mwebo mba ni nani, pa kubamba mu mutima uwishi ukulundapo pa mweo wakwe ikubita?” Muli bucine, ukubombomana takulundako umweo wesu. Nakabili, baYesu baalifundile ati: “Tekulukubamba mu mitima.” (Matayo 6:25, 27) Pano tungaleka shani ukulukubamba mu mutima neli ukulukubombomana?

Pa fingatofwako pali ne kuba ne mano, ukucetekela muli baLesa, ne kucetekela ati kuntangiile ifintu fikawama. Nangaba’ti pali ino mpindi tatukwetepo amakatasho aakulu, kuntangiile tungaakwata. Popele nga tulabile pali fyefyo ifi fitatu fyaofweleko ba Paul, ba Janet, na ba Alona ukucefyako ukubombomana.