AKATAMBO KA WAKULAMA (AKAKUSAMBILILAMO) September 2016 | Kani ni Bani Abangamusangalasheni?

Muli yiyi makashini muli ne fiputusha fya kusambililamo ukufuma pa October 24 ukufika pa November 27, 2016.

COVER SUBJECT

Fwense Tulapengela Ukusangalashiwa

Ni bani mungalomba ukumofweniko ili mwalwala, mwaba ne makatasho amu cupo, neli ili incito yashila?

COVER SUBJECT

Ifi BaLesa Batusangalasha

Ifintu 4 ifingofwako abali ne makatasho.

COVER SUBJECT

Tulasangalashiwa mu Mpindi ya Makatasho

Ifi bambi abantu basangalashiwe ili balukupita mu makatasho.

‘Amaboko Enu Elebela’

Kani baYawe balakosha shani amaboko abapyungishi babo? Kani mungakosha shani amaboko abambi?

Mulukulwila Ishuko lya BaYawe

Abantu ba baLesa balapita mu makatasho aengi ili balukupyungisha pakweba’ti bashukishiwe. Nangabe’fyo bangacimfya!

Kani ifi Mufwala Filalemya BaLesa?

Ukufunda kwa mu Malembo kungatutangilila.

Mwe Banice, Kosheni Ukucetekela Kwenu

Kani kuli abamupangilisheni ukusumina ati ifintu fyalisangukile lukoso? Kani efi cili, ici ciputusha cingamofweniko.

Mwe Bafyashi, Ofweniko Abana Benu Ukukosha Ukucetekela Kwabo

Kani shimbi impindi mulabona ati tekuti mukonshepo ukucite’fi? Ifintu 4 ifingamofweniko ukukonsha.

Findo Baibolo Ilabilapo?

Icasuko kuli cici icasuko cingamukankamikeni.