AKATAMBO KA WAKULAMA (AKAKUSAMBILILAMO) March 2016 | Nindo BaYesu Bapengeele ne Kufwa?

Muli yiyi makashini muli ne fiputusha fya kusambililamo ukufuma pa 2 May ukufika pa 29 May, 2016.

COVER SUBJECT

Kani mu Cinenene Fyalicitikile?

Findo filangisha ati ifilembelwe mu Mabuuku Acebo Iciweme fya cine?

COVER SUBJECT

Nindo BaYesu Bapengeele ne Kufwa?

Kani mungabwenamo shani mu mfwa yabo?

Mwe Banice—Kani Mulilyanshikile Ukubatishiwa?

Ifyakwipusha fitatu ifingamofweniko ukwishiba ifya kusalululapo.

Mwe Banice—Mungalyanshika Shani Ukubatishiwa?

Nga kani mulukubona ati tamulyanshikilepo ukubatishiwa? Neli nga kani mulukufwaya ukutishiwa pano abafyashi benu balukubona ati tamungalyanshika?

Kani Mungofwako Shani Ukwikatanya Ikelesha lya BuKlistu?

Icakubona icilembelwe mu capitala 9 ice buuku lya Ukufisulula cilabuulishisha umulandu ukubeela abaketene kucindamine.

BaYawe Balatangilila Abantu Babo pa Nshila ya ku Mweo

Tungalangisha shani ati tulafwaisha baYawe ukulukututangilila?

Ifyakwipusha Abantu Bepusha

Ni lwisa abantu ba baLesa baali abasha kuli Babiloni Umukulu? Ili Satana alukwesha baYesu, kani alibatwite kwi tempuli lya cinenene, neli alilabangishe mu cakubona?

Kani Umusenseshi ni Nani Neli Cindo?

Kani mulyelelwe ukumutiina?